Cíle služby:

 • Podpora v udržování nebo zlepšování dosavadních schopností a dovedností uživatele:
  • poskytování kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele,
  • vytváření podmínek pro aktivní způsob života,
  • podpora při naplňování biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb.
 • Podpora uživatele při navazování a udržování sociálních vztahů:
  • vytváření podmínek pro kontakt s rodinou a přáteli, možností návštěv v maximální míře,
  • podpora mezilidských a sousedských vztahů v Domově.
 • Podpora uživatele při navazování a udržování kontaktů se společenským prostředím:
  • pořádání společenských akcí pro uživatele, rodinné příslušníky, blízké osoby i širokou veřejnost,
  • nabídka a pomoc při účasti na společenských akcích a výletech mimo Domov,
  • nabídka a pomoc při využívání běžně dostupných služeb mimo Domov.
 • Vytváření důstojného a příjemného prostředí pro uživatele:
  • přizpůsobovat prostředí a podmínky v Domově potřebám uživatelů,
  • umožnit uživatelům doplnit si vybavení pokoje vlastním drobným nábytkem a osobními předměty.
 

K dosažení stanovených cílů poskytované sociální služby se řídíme těmito zásadami:

 • Individuální přístup k uživatelům:
  • pracovníci poskytují stejným způsobem podporu jednotlivci podle jeho potřeb.
 • Dodržování práv uživatelů:
  • pracovníci poskytují službu tak, aby byla naplňována práva uživatele.
 • Respektování volby uživatelů:
  • pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.
 • Rovnocenný přístup k uživatelům:
  • pracovníci vnímají uživatele jako rovnocenného partnera, podporují vzájemnou důvěru a respekt a zachovávají rovný přístup ke všem uživatelům.
 • Týmová spolupráce:
  • pracovníci při poskytování služby uživateli vzájemně spolupracují a předávají si informace.
 • Poskytování odborné služby:
  • pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně. Znalosti získané ze seminářů a stáží předávají svým spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.
 • Začlenění:
  • chráníme uživatele naší služby před úplným sociálním vyloučením. Podporujeme je v tom, aby pokud možno co nejdéle žili důstojným životem.