Poslání:

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení soběstačnosti, ztráta soběstačnosti, osamělost z důvodu věku nebo zdravotního stavu.
 

Vymezení cílové skupiny:

Osoby starší 65 let, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu, pomoc nebo péči jiné fyzické osoby přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.

 

Službu neposkytujeme osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nebo možné recidivy infekční nemoci,

  • s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti...), s vrozeným mentálním onemocněním a akutní závislostí na návykových látkách,

  • kterým bylo ukončeno poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování služby.