Financování

Financování je zajištěno z několika zdrojů. Hlavní zdroj příjmů tvoří úhrady uživatelů služby. Dalšími zdroji jsou příjmy z příspěvků na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven a příspěvky zřizovatele na běžný provoz i investiční akce. V nepodlední řadě jsou příjmy organizace tvořeny dary od obcí a měst a také od FO a PO.

 

Příspěvky v roce 2022:

Statutární město Opava

- účelově určená dotace ve výši 200 000,- Kč.

 

 

Moravskoslezský kraj

- v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb dotace na provoz ve výši 33 878 000,- Kč.

- účelově určené příspěvky na odpisy ve výši 1 300 000,- Kč.

- účelově určené příspěvky na investice ve výši 2 539 055,- Kč.

 

 

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu / střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet / střednědobý výhled rozpočtu, je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele Rozpočet a střednědobý výhled | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)