Domov Bílá Opava, p.o. vyhlašuje konkurzní řízení na pozici vedoucího domova se zvláštním režimem na ul. Rybářská 27.

 

Požadavky:

  1. způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, případně pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách,
  2. znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
  3. občanská a morální bezúhonnost.

 

Platové zařazení:

9 - 10. platová třída až 39 410 Kč (podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Přiznání osobního příplatku.

Benefity FKSP.

V případě Vašeho zájmu zašlete tyto doklady:

  1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
  2. kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  3. strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti včetně základní charakteristiky vykonávaných činností.

 

Termín nástupu bude dohodnut v závislosti na možnostech vybraného uchazeče.

 

Přihlášky podejte do 8. 11. 2021 včetně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adr. Domov Bílá Opava, p.o., Rybářská 27, 746 01 Opava; nebo mailem na adr. mzdova@ddopava.cz; nebo osobně na personální odd. k rukám p. Renáty Paverové.