Výzva k účasti do soutěže na veřejnou zakázku

Výroba nábytku do I.NP a IV.NP na R27

 

1. Zadavatel veřejné zakázky:

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace; Rybářská 27; 746 01 Opava;

zastoupený ředitelem organizace Mg. Michalem Jiráskou

IČO 00016772

 

2. Způsob zadání veřejné zakázky:

Vzhledem k tomu, že se podle zákona č.134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek §27 b) jedná o zakázku malého rozsahu, není zakázka zadána v zadávacím řízení, avšak výběrovým řízením z několika uchazečů s dodržením zásad vycházejících z §6 zákona č.134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek tzn. zásady transparentnosti, přiměřenosti a ve vztahu ke všem soutěžícím dodržením zásad rovného zacházení a nediskriminace. V souladu s „Řádem pro vnitřní kontrolní systém“ organizace je výzva o veřejnou zakázku k podání nabídky zaslána minimálně třem zájemcům přímo a rovněž je zveřejněna na www.ddopava.cz za účelem možnosti přihlášení dalších uchazečů o zakázku.

V případě zájmu účasti v soutěži je nezbytné přihlášku k účasti v soutěži zaslat mailem na adr. reditel@ddopava.cz. Vzápětí takto přihlášený účastník soutěže obdrží níže uvedené zadávací podklady.

 

3. Zadávací podklady:

-Výkresová dokumentace

-Vizualizace

-Výkaz výměr

-Prohlídka na místě samém

-Smlouva o dílo

-Konzultace s autorem projektu Mgr. Ermisem tel. 737248236

 

Při čemž účastníkům veřejné zakázky budou tyto podklady zaslány mailem a prohlídku na místě si budou moci domluvit s Mgr. Michalem Jiráskou – ředitelem organizace, individuálně.

 

 

4. Soutěžní lhůta a předání zadávacích podkladů.

Soutěžní lhůta začíná dnem odeslání této výzvy, tedy 3. 5. 2019 a končí 20. 5. 2019.

 

5. Způsob podání nabídek.

Nabídky budou podány v zalepené obálce osobně nebo zaslány poštou na adr. Domov Bílá Opava, p.o., Rybářská 27, Opava 746 01 a budou označeny nápisem „Výroba nábytku – NOTVÍRAT“.

 

Nabídky podané po výše uvedeném termínu nebudou do výběru přijaty.

 

 

6. Obsah a členění nabídky.

Nabídka musí obsahovat následující:

a)      kvalifikační předpoklady, tzn. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence.

b)   vyplněnou smlouvu o dílo viz příloha

c)    vyplněný výkaz výměr

Uchazeči jsou povinni překontrolovat výkaz výměr a případně jej doplnit. Do věcné i cenové nabídky uchazeč zahrne veškeré další práce i dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla.

Nabídka, která nebude obsahově úplná, nebude posuzována a bude ze soutěže vyřazena.

 

 

7. Hodnotící kritéria.

Rozhodující pro výběr dodavatele bude nabídka nejvýhodnější ceny díla.

 

8. Vyhodnocení nabídek bude neveřejné

Výběrová komise posoudí jednotlivé nabídky a rozhodne o dodavateli, který bude následně vyzván k podpisu nabídnuté smlouvy o dílo podle bodu 6.

Výběrová komise si vyhrazuje právo případně žádnou nabídku nepřijmout nebo veřejnou soutěž zrušit.