Financování

Financování je zajištěno z několika zdrojů. Hlavní zdroj příjmů tvoří úhrady uživatelů služby. Dalšími zdroji jsou příjmy z příspěvků na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, dotace z Úřadu práce na platy některých zaměstnanců a příspěvky zřizovatele na běžný provoz i investiční akce.

Příspěvky v roce 2018:
-Statutární město Opava - účelově určená dotace ve výši 250 000,- Kč.
-Moravskoslezský kraj - v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb dotace na provoz ve výši 25 533 000,- Kč.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu / střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet / střednědobý výhled rozpočtu, je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.