Objekt Domova Bílá Opava na Rybářské ulici byl vystavěn v roce 1904 jako městský zaopatřovací dům neboli starobinec a chudobinec. Projekt k této stavbě vypracoval vrchní městský inženýr pan Hartel. Projekt byl schválen 1. 7. 1903. Celá stavba včetně vybavení stála v té době 123 073,- Kč a do provozu byla uvedena v únoru 1905. Zpočátku bylo ve starobinci umístěno 100 lidí ve tří a čtyř lůžkových pokojích. Pro potřeby domova sloužilo i malé živočišné hospodářství a zeleninová zahrada.
 Domov po celou svou historii byl a je používán pro sociální účely, i když, podle současně žijících pamětníků, byla část budovy v padesátých letech používána jako internát střední školy.

Po válce, v roce 1945 bylo v domově umístěno 45 klientů, o které se staralo 5 řádových sester a 12 německých dělníků. Náklady na provoz za září až prosinec 1945 činily 256 405,- Kč. V roce 1946 již bylo v domově umístěno 220 klientů. V roce 1957 to bylo 187 klientů, o které se staralo celkem 24 zaměstnanců, mezi kterými byly ještě i řádové sestry. V průběhu padesátých let byla provedena rozsáhlá oprava celého objektu domova. Další velká oprava byla provedena po ničivých záplavách v roce 1997, kdy byl zatopen celý suterén domova. Voda v úrovni terénu dosahovala do výše jednoho metru.

V poválečných letech až do konce roku 1974 byl domov důchodců jako samostatná organizace řízen správou ústavů sociální péče při tehdejším národním výboru. Od 1. 1. 1975 se stal domov důchodců součástí organizace Okresní ústav sociálních služeb, který zahrnoval všechny zařízení sociálních služeb činné v okrese Opava a jehož zřizovatelem byl Okresní úřad Opava. Mezi tato zařízení patřil i Domov důchodců na Rybářské, jehož kapacita v roce 2002 byla 155 lůžek.

Po ukončení činnosti okresních úřadů v prosinci 2002 přešla zřizovatelská funkce na Moravskoslezský kraj. Rozhodnutím krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje došlo 31. 12. 2003 k rozvolnění Okresního ústavu sociálních služeb a z jednotlivých zařízení vznikly samostatné příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Současně došlo k úpravě kapacity lůžek na 149.

Od 1. 1. 2004, v rámci rozvolnění Okresního ústavu sociálních služeb se součástí Domova důchodců Opava, p.o. stal také domov důchodců umístěný ulici Rooseveltova 3. Toto zařízení tvoří komplex tří navzájem propojených budov, vystavěných kolem roku 1904 s přilehlou zahradou. Do roku 1959 objekt patřil Kongregaci sester Dominikánek a byl veden jako Útulek pro chudé a opuštěné v Opavě. Od roku 1960, kdy byl rozhodnutím Lidového soudu převeden do vlastnictví ONV Opava, činila kapacita domova 55 lůžek. Vybavení domova bylo velmi prosté. V 80. letech byly zahájeny postupné opravy vnitřních částí a až v 90. letech se objekt vybavil výtahem. V průběhu 90. let byl celý areál v rámci restitucí navrácen původním majitelům, Kongregaci sester Dominikánek, které s Okresním ústavem sociálních služeb Opava uzavřely smlouvu o nájmu. V letech 1998 – 2000 byla za plného provozu provedena další, poměrně rozsáhlá rekonstrukce. Lůžková kapacita zůstala zachována na počtu 55 lůžek. V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj smlouvu na odkup.

Dne 28. června 2007 rada kraje rozhodla o změně názvu Domova důchodců Opava, příspěvková organizace na Domov Bílá Opava, příspěvková organizace. V návaznosti na platnost zákona č.108 / 2006 Sb., o sociálních službách, byl Domov Bílá Opava v červenci 2007 zaregistrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

V rámci projektu Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltova 3, financovaného ze švýcarských fondů, byla v letech 2013 – 2015 provedena generální rekonstrukce všech budov na ulici Rooseveltova 3 tak, aby každý pokoj měl vlastní sociální zařízení. Tímto opatřením zde došlo ke snížení kapacity na 41 uživatelů.