Výzva k účasti do soutěže na veřejnou zakázku

Novostavba multifunkčního altánu

1. Zadavatel veřejné zakázky:

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace; Rybářská 27; 746 01 Opava;

zastoupený ředitelem organizace Mg. Michalem Jiráskou

IČO 00016772

 

2. Způsob zadání veřejné zakázky:

Vzhledem k tomu, že se podle zákona č.134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek §27 b) jedná o zakázku malého rozsahu, není zakázka zadána v zadávacím řízení, avšak výběrovým řízením z několika uchazečů s dodržením zásad vycházejících z §6 zákona č.134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek tzn. zásady transparentnosti, přiměřenosti a ve vztahu ke všem soutěžícím dodržením zásad rovného zacházení a nediskriminace. V souladu s „Řádem pro vnitřní kontrolní systém“ organizace je výzva o veřejnou zakázku k podání nabídky zaslána minimálně třem zájemcům přímo a rovněž je zveřejněna na www.ddopava.cz za účelem možnosti přihlášení dalších uchazečů o zakázku.

V případě zájmu účasti v soutěži je nezbytné přihlášku k účasti v soutěži zaslat mailem na adr. reditel@ddopava.cz. Vzápětí takto přihlášený účastník soutěže obdrží níže uvedené zadávací podklady.

 

3. Zadávací podklady:

-Prováděcí projekt – „Novostavba multifunkčního altánu“

-Rozhodnutí o stavbě

-Výkaz výměr

-Prohlídka na místě samém

-Smlouva o dílo

Při čemž účastníkům veřejné zakázky budou uvedené podklady zaslány mailem. Prohlídku na místě je možné uskutečnit po vzájemné domluvě s Mgr. Michalem Jiráskou – ředitelem organizace – telefon 737 036 518.

 

4. Soutěžní lhůta a předání zadávacích podkladů.

Soutěžní lhůta začíná dnem odesláním zadávacích podkladů, tedy 4. 3. 2019 a končí
19. 3. 2019 ve 14.00hod.

 

5. Způsob podání nabídek.

Nabídky budou podány datovou zprávou prostřednictvím datové schránky:

ID:                  yxqkhr2

Adresa:           Domova Bílá Opava, p.o., Rybářská 27, Mgr. Michal Jiráska - ředitel

Předmět:         Veřejná zakázka „Novostavba multifunkčního altánu“

Nabídky podané po výše uvedeném termínu nebudou do výběru přijaty.

 

6. Obsah a členění nabídky.

Nabídka musí obsahovat následující:

  1. Prokázání základní způsobilosti předložením:
  1. čestného prohlášení u požadavků podle §75 odst.1 a), b), c), d), e) zákona č.134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek,

(samostatný dokument v PDF)

  1. výpisu z obchodního rejstříku podle §75 odst.1 f) zákona č.134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek.

(samostatný dokument v PDF)

  1. Prokázání technické kvalifikace předložením:
  1. seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací,

(samostatný dokument v PDF)

  1. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadované zakázce ve vztahu k fyzické osobě, která může požadovanou zakázku provést.

(samostatný dokument v PDF)

  1. Vyplněnou smlouvu o dílo viz příloha.

(samostatný dokument v PDF)

  1. Vyplněný výkaz výměr.

(samostatný dokument v PDF)

Podle bodu 6.1. – 6.4. bude nabídka obsahovat 6 příloh (čestné prohlášení, výpis z obchodního rejstříku, seznam stavebních prací, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, smlouvu o dílo, vyplněný výkaz výměr).  

Uchazeči jsou povinni překontrolovat výkaz výměr a případně jej doplnit. Do věcné i cenové nabídky uchazeč zahrne veškeré další práce i dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla.

Nabídka, která nebude obsahově úplná, nebude posuzována a bude za soutěže vyřazena.

 

7. Hodnotící kritéria.

Rozhodující pro výběr dodavatele bude nabídka nejvýhodnější ceny díla.

 

8. Vyhodnocení nabídek bude neveřejné

Výběrová komise bude sestavena minimálně ze dvou členů komise pro zadání výběrového řízení na dodavatele akce „Novostavba multifunkčního altánu“ a se zástupců KÚ Moravskoslezského kraje. Výběrová komise posoudí jednotlivé nabídky a rozhodne o dodavateli, který bude následně vyzván k podpisu nabídnuté smlouvy o dílo podle bodu 6.3. Podmínkou podpisu nabídnuté smlouvy o dílo podle bodu 6.3 bude předložení:

Výběrová komise si vyhrazuje právo případně žádnou nabídku nepřijmout nebo veřejnou soutěž zrušit.