Poslání:

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení soběstačnosti, ztráta soběstačnosti, osamělost z důvodu Alzheimerovy demence či jiných typů demence.

 

 

Vymezení cílové skupiny:

Osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Službu neposkytujeme osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nebo možné recidivy infekční nemoci,

  • s prokázaným kombinovanýcm duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti...),

  • které trpí chronickou závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy) a pod jejich vlivem ohrožují sebe či ostatní,

  • kterým bylo ukončeno poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování služby.

 

 

 

Dne 18. září 2022 jsme od České alzheimerovské společnosti obdrželi certifikát "VÁŽKA", který je určen službám pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení tohoto certifikátu potvrzujícího vysokou kvalitu poskytované služby, uděluje certifikát Vážka® na dobu 24 měsíců.