V domově pro seniory poskytujeme tyto základní služby:

 • ubytování, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla,
 • stravování celodenní,
 • péči:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • činnosti podporující sociální začleňování,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče,
 • základní sociální poradenství.

Doplňkové služby:

 • zajištění léků dle lékařského předpisu,
 • zajištění duchovní služby,
 • kadeřnické, holičské a pedikérské služby,
 • zapůjčení televizoru na pokoj.

Služby neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nebo možné recidivy infekční nemoci,
 • s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti...),
 • s vrozeným mentálním onemocněním (mentální retardace, Downův syndrom, ...),
 • které trpí chronickou závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy) a pod jejich vlivem ohrožují sebe či ostatní,
 • kterým bylo ukončeno poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování služby.

 

K dosažení stanovených cílů poskytované sociální služby se řídíme těmito zásadami:

Individuální přístup k uživatelům
Pracovníci poskytují stejným způsobem podporu jednotlivci podle jeho potřeb.

Dodržování práv uživatelů
Pracovníci poskytují službu tak, aby byla naplňována práva uživatele.

Respektování volby uživatelů
Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.

Rovnocenný přístup k uživatelům
Pracovníci vnímají uživatele jako rovnocenného partnera, podporují vzájemnou důvěru a respekt a zachovávají rovný přístup ke všem uživatelům.

Týmová spolupráce
Pracovníci při poskytování služby uživateli vzájemně spolupracují a předávají si informace.

Poskytování odborné služby
Pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně. Znalosti získané ze seminářů a stáží předávají svým spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.

Začlenění
Chráníme uživatele naší služby před úplným sociálním vyloučením. Podporujeme je v tom, aby pokud možno co nejdéle žili důstojným životem.