V domově pro seniory poskytujeme tyto základní služby:

 • ubytování, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla,
 • stravování celodenní,
 • péči:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • činnosti podporující sociální začleňování,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče,
 • základní sociální poradenství.
 

Doplňkové služby:

 • zajištění léků dle lékařského předpisu,
 • zajištění duchovní služby,
 • kadeřnické, holičské a pedikérské služby,
 • zapůjčení televizoru na pokoj.
 

Služby neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nebo možné recidivy infekční nemoci,
 • s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti...),
 • které trpí chronickou závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy) a pod jejich vlivem ohrožují sebe či ostatní,
 • kterým bylo ukončeno poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování služby.